TSRS Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın uygulanmasına ilişkin karara göre “Sürdürülebilirlik Raporlaması”, belirlenen kapsama tabi işletmelerden, aşağıda belirtilen ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler için 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. 
 
TSRS kapsamında belirlenen eşik değerler:

 • Çalışan sayısı: 250 kişi
 • Aktif toplam: 500 Milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı: 1 Milyar Türk Lirası

 
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi bankalar, her ne kadar Kurul Kararının 3. Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılan ve Hadlere Tabi Olan İşletmeler Listesi’nde sayılmış olsalar dahi, herhangi bir eşik değere tabi olmaksızın zorunlu raporlama kapsamındadırlar. Ancak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde yer alanlar bankalar bu uygulamadan muaf tutulmuştur.
Zorunlu olmamakla birlikte, kapsam dışında yer alan işletmeler de gönüllülük esasına göre Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun raporlama yapabileceklerdir.

TSRS Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı 1

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını değerlendirmeleri için kullanılacak standartlardır.

ESG Nedir? 

ESG, "çevresel, sosyal ve yönetişim" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Şirketlerin sürdürülebilirliği ve toplumsal etkisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.

 • Çevresel (Environmental): Şirketlerin doğal kaynakları ve çevreyi nasıl etkilediği ile ilgili faktörleri kapsar. Bunlar arasında sera gazı emisyonları, enerji verimliliği, su kullanımı, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konular yer alır.

 • Sosyal (Social): Şirketlerin çalışanları, müşterileri, toplum ve tedarik zinciri dahil olmak üzere toplumun genelinde nasıl etki yarattığıyla ilgilidir. Bunlar arasında işçi hakları, insan hakları, işyeri çeşitliliği, topluma geri verme ve sosyal sorumluluk gibi konular yer alır.

 • Yönetişim (Governance): Şirketlerin yönetim yapıları, şeffaflığı, etik standartları, bağımsızlık ve hesap verilebilirlik gibi konularını kapsar.

ESG, yatırımcıların sadece finansal performansı değil, aynı zamanda şirketin çevresel ve sosyal etkilerini de değerlendirmesine olanak tanır. ESG faktörleri, şirketlerin gelecekteki performanslarını etkileyebilecek riskleri ve fırsatları da belirleyebilir. ESG faktörlerinin iyi yönetimi, şirketlerin sürdürülebilirliği ve karlılığına katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, ESG faktörleri, şirketlerin sadece finansal performansını değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel etkilerini de değerlendiren bir yaklaşım olarak yatırımcılar, müşteriler ve toplum için önemli bir değer sağlayabilir.

ESG Kriterleri Nelerdir?

ESG kriterleri, "çevresel, sosyal ve yönetişim" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kriterler, şirketlerin sürdürülebilirliği ve toplumsal etkisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. ESG kriterleri arasında şunlar yer alabilir:

Çevresel Kriterler:

 • İklim değişikliği ile mücadele: Şirketin sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon ayak izinin yönetimi gibi faktörleri içerir.
 • Doğal kaynakların yönetimi: Şirketin su kullanımı, atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması gibi faktörleri içerir.
 • Çevre kirliliği: Şirketin çevreye zarar verme potansiyelini azaltmak için alınan önlemleri içerir.

Sosyal Kriterler:

 • İnsan hakları: Şirketin çalışanları, tedarik zinciri ve toplumda insan haklarına saygı göstermesi, istihdam haklarına uygun şekilde davranması gibi faktörleri içerir.
 • Toplumsal etkiler: Şirketin toplumda yarattığı etkiyi olumlu yönde artırmaya yönelik faktörleri içerir.
 • Çalışan hakları: Şirketin çalışanlarına eşit davranması, güvenli çalışma koşulları sağlaması, işe alım ve terfi süreçlerinde adaletli davranması gibi faktörleri içerir.

Yönetişim Kriterleri:

 • Şirket yönetimi: Şirketin yönetim ve yönetişim yapılarına ilişkin faktörleri içerir.
 • Hesap verebilirlik: Şirketin finansal raporlama, risk yönetimi, denetim ve iç kontrol sistemleri gibi faktörleri içerir.
 • Etik standartlar: Şirketin etik değerleri ve etik standartlarına uygun davranması gibi faktörleri içerir.

Bu TSRS kriterleri, şirketlerin sürdürülebilirliği ve toplumsal etkileri hakkında yatırımcılara, müşterilere ve topluma bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. TSRS kriterlerinin doğru bir şekilde yönetimi, şirketlerin gelecekteki performansını etkileyen riskleri ve fırsatları da belirleyebilir.

TSRS  Raporu Projesi Adımları Nelerdir?

TSRS projesi genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. TSRS hedefleri belirleme: Şirketin TSRS performansını iyileştirmek için öncelikli hedefleri belirlenir. Bu hedefler, şirketin faaliyetleriyle ilgili olabilecek çevresel, sosyal ve yönetişim risklerine dayanabilir.

 2. TSRS  performansını ölçme: Şirketin TSRS performansını ölçmek için bir değerlendirme süreci yürütülür. Bu süreç, çeşitli verileri içeren bir TSRS raporu hazırlanmasını gerektirir. Bu rapor, şirketin TSRS performansını ölçmek için belirli göstergelere dayanır.

 3. TSRS performansını analiz etme: Şirketin TSRS performansı analiz edilir ve şirketin ne kadar iyi ya da kötü performans gösterdiği belirlenir. Bu analiz, TSRS performansını iyileştirmek için ne tür eylemlerin alınması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

 4. TSRS performansını iyileştirme: Şirketin TSRS  performansını iyileştirmek için bir eylem planı oluşturulur. Bu plan, belirli TSRS hedeflerine ulaşmak için ne tür eylemler alınması gerektiğini belirler.

 5. TSRS performansının izlenmesi: Şirketin TSRS performansı, düzenli olarak takip edilir ve raporlanır. Bu süreç, şirketin TSRS performansını sürekli olarak iyileştirmesine yardımcı olur.

TSRS  projesi, şirketin TSRS  performansını ölçmek, analiz etmek ve iyileştirmek için tasarlanmış bir süreçtir. Bu süreç, şirketin sürdürülebilirliğini artırmak, riskleri azaltmak ve performansını artırmak için önemlidir.

 

TSRS Performans Raporu ve Yeşil Bina Kullanımı ilişkisi

TSRS performans raporları, şirketlerin çevresel performanslarını raporlama ihtiyacını artırmıştır. Yeşil bina kullanımı, çevresel performansı olumlu yönde etkileyen bir faktördür ve bu nedenle TSRS raporlaması için önemli bir konudur.

Yeşil binalar, tasarımı ve inşası sırasında çevresel sürdürülebilirlik faktörlerini göz önünde bulundurur. Yeşil binaların yapımında kullanılan malzemelerin geri dönüştürülebilir olması, enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi faktörler, çevre dostu bir yapıya sahip olmalarını sağlar. Yeşil binalar ayrıca çalışanlar için daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, böylece sosyal ve yönetişim faktörlerine de olumlu katkıda bulunurlar.

Bu nedenle, şirketler yeşil bina kullanımını TSRS raporlama sürecine dahil edebilirler. Yeşil bina kullanımı, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını artırdığı için TSRS raporlaması için önemli bir konudur. Yeşil bina kullanımına dair bilgiler TSRS raporlarında paydaşlarla paylaşılabilir ve bu, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını artırmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, TSRSperformans raporları ve yeşil bina kullanımı arasında güçlü bir ilişki vardır. Yeşil bina kullanımı, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını artırmalarına yardımcı olur ve bu nedenle TSRSraporlaması için önemli bir konudur. Şirketlerin, TSRS raporlarında yeşil bina kullanımına dair bilgileri paylaşmaları, sürdürülebilirlik performansını artırmalarına yardımcı olabilir.

İletişime Geçin